Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Provozní řád školní jídelny

Vloženo: 22. května 2018

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna MŠ Na kopečku, Zbraslavice 328 zajišťuje stravování pro žáky MŠ a její zaměstnance. Nemá však povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

Jídelní lístek je vystaven po dobu 1 týdne v šatně každé třídy a na webových stránkách MŠ.

Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování, která slouží jako matrika. Tím, že zákonní zástupci vyplní a odevzdají přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. Stravování se řídí vyhláškou 272/2021 Sb., o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním stravování, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

Stravné se hradí vždy do 20 tého dne předešlého měsíce bankovním převodem na účet MŠ. Číslo účtu je 444 526 329 / 0800. Variabilní symbol je přidělen každému dítěti a platí pouze pro platbu stravného, školné se platí zvlášť. Vyúčtování se provádí čtvrtletně.

Odhlašování obědů předem do 14,30 hod SMS na tel. čísle 727 895 801 nebo e-mailem omluvenky.skolka@seznam.cz.  Podle vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb. se první den nepřítomnosti počítá jako pobyt v MŠ. Oběd si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 10:50 do 11:20 hod v kuchyni. Neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. Je rozdělený mezi ostatní děti. Na další dny je nutno dítě omluvit.

 

 Ceník stravného včetně pitného režimu:
 

strávníci do 6 let                                         strávníci do 7 let

přesnídávka               11,- Kč                        přesnídávka                 12,-Kč

oběd                          29,- Kč                        oběd                             31,-Kč

svačina                       10,-Kč                         svačina                         11,-Kč

 

-----------------------------------------                --------------------------------------

celkem                      50,- Kč                         celkem                       54,- Kč

==========================               ===========================

 

Děti, které v daném školním roce (1.9. – 31.8.) dovrší 7 let, platí vyšší sazbu a mají nárok na odebrání větší porce. 

Výše školného je 500,-Kč/měsíc. Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. 

Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou zákonní zástupci dětí projednat s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou MŠ.

 

Petra Zdeňková, řed.MŠ