Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Vloženo: 11. srpna 2011

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
 
do Mateřské školy Na kopečku, Zbraslavice 328, 285 21 Zbraslavice, příspěvková organizace
 
 
 
Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2. písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 
 
 
I. Kritéria pro přijímání do kapacity maximálního počtu děti v daném roce
 
Nejsou stanovena žádná kritéria
 
 
 
II. Kritéria pro přijímání při překročení kapacity maximálního počtu dětí v daném roce jsou v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona
 
 
 
 
 
  1. Děti s povinnou předškolní docházkou (děti, jež v daném školním roce od 1. září do 31. srpna dovrší věku 6 let, tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky).
 
 
  1. Přednostně všechny děti trvale žijící ve spádové oblasti, jež k 31. 8. 2023 dovrší věku tří let.
 
  1. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší (do naplnění kapacity školy), které nejdéle k 31. srpnu 2023 dovrší 2 let.
 
 Ve Zbraslavicích dne 1. 1. 2023  
      
 
 Petra Zdeňková
 ředitelka MŠ